code

Sub ExtendAndselect3CellsToRight()
Cells.Find(What:="hello", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False).Activate
ActiveCell.Resize(1, 3).Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
End With
Selection.Merge
With Selection
.HorizontalAlignment = xlLeft
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = True
End With

End Sub
Đoạn mã trên dùng để tìm kiếm một ô chứa điều kiện và Merge 3 ô liên tiếp sang phải với nhau với nhau
Giải thích
Nếu như bạn muốn chọn copy 5 ô liên tiếp từ ô đang active bạn có thể dùng đoạn mã sau:
Sub ExtendAndCopy5CellsToRight()
ActiveCell.Resize(1, 6).Copy
End Sub
airplanemode_active