However : tuy nhiên
In general : nói chung
Moreover : hơn thế nữa
Nevertheless : tuy nhiên
Furthermore: hơn nữa
In addition; besides: ngoài ra, bên cạnh đó, thêm vào đó
As a result: kết quả là...

airplanemode_active