-Safe and sound: An toàn, bình an

Eg: You can be safe and sound
Dịch: Bạn có thể bình an vô sự-Fast and furious: Nhanh chóng và mãnh liệt

Eg: this game fast and furious
Dịch: trò chơi này vừa nhanh vừa sống động

-Now and then: thỉnh thoảng

Eg: I exercise now and then, but not that often.
Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tập thể dục nhưng không thường xuyên như thế

-Be sick and tire of: Chán ngán, mệt mỏi

Eg: I'm sick and tire of all the arguments
Dịch: Tôi mệt mỏi với tất cả cuộc cãi vã

-Give and take: sự cho và nhận

Eg: Life only for God to give and take
Dịch: Chỉ có chúa mới có quyền quyết định sự sống

-Do's and don'ts: Những điều nên và không nên làm

Eg:Do you know the do's and don'ts of car maintenance?
Dịch: Anh biết những điều nên làm và không nên làm khi bảo trì xe chứ?
airplanemode_active