101. Passengers on the aircraft are asked to secure ................ belongings during takeoff and landing.
(A) they
(B) their
(C) them
(D) themselves
Tạm dịch: hành khách trên máy bay được yêu cầu giữ hành lý của họ trong khoảng thời gian cất cánh và hạ cánh.
Theo ý hiểu trên thì bạn phải chọn their (possessive adjective )
airplanemode_active