Vấn đề
1. Khi học tiếng Anh thì vấn đề về ngữ pháp bao giờ cũng khó khăn. Khi làm bài kiểm tra thì không phải là sự đơn giản của một câu mới là vấn đề. Nó bị gây ra bởi các cấu trúc câu rất phức tạp.
2. Những vấn đề đó bao gốm vấn đề về giới từ thường xuyên được sử dụng, các từ vựng được sử dụng để bổ nghĩa cho từ nào (nhiều khi là từ không phải đứng cạnh nó).
3. Nghĩa của một từ cũng là một vấn đề lớn. Khi dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác sẽ có một khoảng cách về nghĩa hiểu. Nó rất gần giống nhau khi dịch ra ngôn ngữ mẹ đẻ. Tuy nhiên, để phân biệt được từ nào thường xuyên được sử dụng, hiểu một cách đúng đắn nhất thì lại là một trở ngại.
Giải pháp
Có rất nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng khả thi. Tốt hơn là tập trung vào một giải pháp rồi sau đó cứ tập trung vào để thay đổi nó.
4. Phân tích các cấu trúc câu khi gặp chúng ở đâu đó cũng là một giải pháp.
5. Viết lại câu: không nên sáng tạo ra câu, hãy tìm kiếm một cách nói tương tự, lưu giữ nó để sử dụng sau này.
6. Kể một câu chuyện trong một tình huống cụ thể mà các câu có thể được tìm thấy, có sự liên quan với nhau. Mặc dù chúng phức tạp, hãy chia tách câu đó ra thành từ phần để hiểu chúng hiệu quả hơn.
7. Dịch câu cũng là một phương thức.
airplanemode_active