Thỉnh thoảng bạn cũng cần phải loại bỏ dấu trong tiếng Việt để hiệu chỉnh và kiểm tra dữ liệu. Sử dụng công cụ ngoài mất khá nhiều thao tác hơn là dùng hàm.
Để sử dụng thì bạn cũng cần phải biết thêm một chút về VBA trong excel.
Dưới đây là mật mã để bạn có thể sử dụng hàm để thay đổi dấu trong tiếng Việt về không có dấu
Function BoDau(ByVal sContent As String) As String
     Dim i As Long
     Dim intCode As Long
     Dim sChar As String
     Dim sConvert As String
     BoDau = AscW(sContent)

     For i = 1 To Len(sContent)
        sChar = Mid(sContent, i, 1)
        If sChar <> "" Then
            intCode = AscW(sChar)
        End If
        Select Case intCode
            Case 273
                sConvert = sConvert & "d"
            Case 272
                sConvert = sConvert & "D"
            Case 224, 225, 226, 227, 259, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859, 7861, 7863
                sConvert = sConvert & "a"
            Case 192, 193, 194, 195, 258, 7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856, 7858, 7860, 7862
                sConvert = sConvert & "A"
            Case 232, 233, 234, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879
                sConvert = sConvert & "e"
            Case 200, 201, 202, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878
                sConvert = sConvert & "E"
            Case 236, 237, 297, 7881, 7883
                sConvert = sConvert & "i"
            Case 204, 205, 296, 7880, 7882
                sConvert = sConvert & "I"
            Case 242, 243, 244, 245, 417, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895, 7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907
                sConvert = sConvert & "o"
            Case 210, 211, 212, 213, 416, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892, 7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906
                sConvert = sConvert & "O"
            Case 249, 250, 361, 432, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921
                sConvert = sConvert & "u"
            Case 217, 218, 360, 431, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920
                sConvert = sConvert & "U"
            Case 253, 7923, 7925, 7927, 7929
                sConvert = sConvert & "y"
            Case 221, 7922, 7924, 7926, 7928
                sConvert = sConvert & "Y"
            Case Else
                sConvert = sConvert & sChar
        End Select
     Next
     BoDau = sConvert
  End Function
airplanemode_active