Here are a few to get you started.
Dưới đây là một vài điều để giúp bạn bắt đầu.
You can take these steps to perform.
Bạn có thể làm các bước dưới đây để thực hiện.
Here are a few things you can do to start getting out of debt and give yourself peace of mind.
Ở đây có một vài điều bạn có thể làm để thoát khỏi các khoản nợ và cho chính bạn sự bình yên trong tâm hồn.
Tested by multiple times before publishing.
Được kiểm tra rất nhiều lần trước khi xuất bản.
Never seen that one before.
Chưa bao giờ nhìn thấy điều đó trước đây.
airplanemode_active