Khi mà bạn xử lý số liệu lớn mà bạn cần xóa những ký tự lạ. Bạn có thể dùng hàm dưới đây thêm vào module của VBA.
Function ChuyenDoi(ByVal txt As String) As String
With CreateObject("VBScript.RegExp")
.Global = True
.Pattern = "[/:\*\?\[\]\,\.\'\~\!\@\#\$\%\^\&\*\(\)\¢\®\™\+\-\_\=\{\}\<\>]"
ChuyenDoi = .Replace(txt, "")
End With
End Function
Bước 1: Ấn Alt + F11 để vào VBA
Bước 2: insert Module

Bước 3: Copy hàm vào cửa sổ soạn thảo code VBA
Bước 4: Tắt cửa sổ VBA và mở cửa sổ Excel để tận hưởng thành quả.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng thêm hàm value để định dạng lại giá trị của số.
Dưới đây là một đoạn mã khác giúp bạn loại bỏ những ký tự lạ
Function bokytu(str As String) As String
    With CreateObject("Vbscript.regexp")
      .Global = True
      .Pattern = "(?:\W|_)+"
      bokytu = .Replace(str, "")
    End With
End Function
airplanemode_active