❕❕ Dạng 1 ❕❕ các câu hỏi WH ( who, when, why, what, where, which)
– Who: câu hỏi về người
Các dạng câu hỏi :
+ Who is the new director?
+ Who’s in charge of the new project?,vv…
=> Câu trả lời : là tên riêng or tên chức vụ/phòng ban như: the director,chief executive officer( CEO),sale manager, head of department, marketing assistant,accountant,…..
cũng có 1 số câu hỏi đặc biệt hơn như : who’s attend the conference tomorrow?
Câu trả lời dạng gián tiếp có thể là: everyone excepts John
– When: câu hỏi về thời gian
+ When’s the meetting begin?
+ When’s the flight depart?,vv…
=> Câu trả lời gần như đều là thời gian : early this week,this morning, march 1,…cũng có 1 số câu trl gián tiếp là :
VD: I drop by( come by) as soon as i finish work( project,..),let me check,let me ask John,…
– Why: câu hỏi nguyên nhân,lí do
+ Why were you late?
+ Why is the office empty today?,…
có 2 dạng trl cho câu hỏi này: 1 là To + V
2 là 1 câu trl bỏ because đi
– What: câu hỏi cái gì (dạng này phải nghe được câu hỏi mới trả lời được)
+ What’s the topic of this morning meetting?
+ What’s your plan tonight?,…
=> Dạng này thì phải nghe rồi nhưng lát sẽ đưa mẹo loại trừ dạng này 😀
– Where: câu hỏi địa điểm
+ Where’s your home?
+ Where do you work ?
=> Câu trả lời chỉ địa điểm thường bắt đầu = in/on/at+ địa điểm hay đơn thuần địa điểm không cần in/on/at hoặc to + địa điểm
- Which: câu hỏi với từ này thường để chỉ hỏi đường or dùng để hỏi sự lựa chọn
VD: như which way go to city center from here?
=> Trả lời có các chỉ dẫn như : go ahead,turn left,right,go down,…thường + địa điểm (department store, movie theater,…)
* Về tổng quát lại phần này có 2 cách loại trừ đáp án sai như sau:
– Lỗi same sound: tức là câu trl có từ giống or gần âm với từ xuất hiện trong câu hỏi gần như đều sai
VD: where’s your office?
Câu trả lời có A: my office is very big => sai có từ office lặp lại lấy 1 số test đã làm check xem sẽ thấy
- Lỗi thứ 2 là: các câu hỏi dạng WH câu trả lời bắt đầu bằng yes/no sẽ sai
=> Và áp dụng được các câu trả lời luôn đúng ở phần này như là: i don’t know, i have no idea,it hasn’t been decided yet,that sound( great),let me check,let me ask him( her),….
❕❕ Dạng 2 ❕❕ các câu hỏi how( how long,how far, how much,…)
– How much: câu hỏi giá tiền
+ How much the flight ticket?
+ How much your new laptop?
=> Câu trả lời: chỉ có giá tiền thôi đơn vị thường là dollar/cent/euro,…
– How many: câu hỏi số lượng
+ How many people attend the meetting tonight?
+ How many copies do you need?,…
=> Câu trả lời chỉ là số lượng
VD: four is enough/40/50 gì đó
– How long/far: câu hỏi về khoảng time or độ dài
+ How long is the marketing report?
+ How does it take from here to go center city? ,…
=> Câu tră lời thường bắt đầu bằng
For + độ dài khoảng cách ( kilomet/mile)
For/about + khoang time nếu câu hỏi ở thì HTHT
About + độ dài thời gian/trang giấy (phần trang giấy trả lời cho câu hỏi how long)
đặc biệt hơn có thể là khoảng time + phương tiện như taxi/train/bus/ on foot (tốn khoảng bao nhiêu phút đi bằng tàu,taxi,đi bộ,…) about 15p by bus, train, on foot,…
- How often: câu hỏi tần xuất
+ How often do you eat out in a week?
+ How often do you attend the training session? ,…
=> Câu trả lời liên quan tần xuất như: once a week, three times a week, on a quaterly basis, weekly, monthly,…
– How about: câu hỏi mời mọc
+ How about working with me tonight?
+ How about going to see movie tonight?,..
=> Câu trả lời dạng này có 3 dạng :
Thứ 1: đồng ý nhận lời
yes. It’s a good idea, that’s sound good,great,….
Thứ 2: từ chối:
I’m sorry,I have another plan tonight
I’m very busy,…
Thứ 3: 1 số câu trả lời ăn sẵn áp dụng cho tất cả các dạng câu hỏi như:
+ That sound great/ good
+ It hasn’t decided yet
– How + trợ động từ/ tobe => dạng câu này khá khó phải nghe được để trả lời
Thường hỏi về tiến độ 1 công việc (dự án) / hay làm thế nào mà 1 người nào đó làm được việc gì đấy (how are you obtain the reward)
=> Câu trả lời thường phải nghe hiểu câu này, vì nó có nhiều cách trả lời
VD: How is your launching product,project?
=> It’s better/harder than i think( expect),…
❕❕ Dạng 3 ❕❕ Câu hỏi lựa chọn
Trong câu hỏi sẽ đưa ra 2 sự lựa chọn cho ta
+ Do you want to go the beach or picnic for this weekend?,…
=> Câu trả lời : có 4 cách:
+ Thứ 1: lựa chọn 1 trong 2 (the beach or picnic)
+ Thứ 2: không lựa chọn cái nào trong cả 2 cái đó
+ Thứ 3: đưa ra 1 lựa chọn khác không phải 2 cái được nêu ở trên câu hỏi (how about going to travel around the world)
+ Thứ 4: 1 số câu trả lời ăn sẵn (luôn đúng) như: either would be fine/good
VD: It’s up to you/both are ok/neither look bad,…
Về tổng quan: dạng này không dùng được lỗi same sound
❕❕ Dạng 4 ❕❕ Câu hỏi đuôi
Bắt đầu bằng trợ động từ hoặc to be/ phủ định của chúng
+ Have you done the sale report?
+ Do you like the presentation?
+ Is this your book isn’t it?
=> Câu trả lời có 3 cách:
+ Thứ 1: trả lời yes/ no
+ Thứ 2: câu trả lời nhưng bỏ yes/No đi
+ Các câu trả lời ăn sẵn nêu ở phần câu hỏi WH
Về tổng quan phần này dùng được mẹo same sound và câu trả lời ăn sẵn. Cẩn thận bẫy thì ví dụ: câu hỏi ở thì quá khứ thì câu trả lời cũng phải vậy,…
❕❕ Dạng 5 ❕❕ Câu trần thuật dạng câu khó nhất
Dạng câu hỏi là 1 câu nói bình thường có thể là 1 nhận xét về chuyện gì/kể về 1 chuyện gì/,,,
+ This movie is really fanstastic
+ My director is young and tallent,…
=> Câu trả lời : phải nghe được mới trả lời được
* Về tổng quan: phần này có thể dùng same sound + câu trả lời ăn sẵn ở phần câu WH.
- Sưu tầm -
airplanemode_active