1.  Tên chương trình:

 “Rực rỡ mùa lễ hội cùng thẻ BIDV”

2.  Thời gian khuyến mại: 

-  Thời gian phát hành thẻ từ ngày 06/11/2017 đến hết ngày 28/01/2018
-  Thời gian về điều kiện giao dịch/số dư được nêu tại Mục 5 dưới đây.

3.  Loại thẻ ́p dụng: 

Tất cả thẻ GNNĐ do BIDV ph́t h̀nh trừ thẻ Etrans liên kết
đến t̀i khoản USD.

4.  Đối  tượng khuyến mại: 

Kh́ch h̀ng ph́t h̀nh mới thẻ GNNĐ của BIDV  v̀
giao dịch, duy tr̀ số dư trong thời gian ́p dụng khuyến mại.

5.  Nội dung khuyến mại:

  Ưu đãi 1: Miễn phí ph́t h̀nh thẻ, miễn phí thường niên năm đầu tiên. Không
yêu cầu nộp số dư duy tr̀ t̀i khoản khi mở t̀i khoản lần đầu v̀ đăng ký ph́t h̀nh thẻ.
  Ưu đãi 2: Tặng 30.000 VNĐ cho 2.500 CIF mới (CIF mở trong thời gian khuyến
mại) ph́t h̀nh  thẻ ghi nợ nội địa sớm nhất mỗi tuần v̀ duy tr̀ số dư  tối thiểu 200.000
VNĐ trên t̀i khoản thứ nhất liên kết đến thẻ v̀o cuối ng̀y xét thưởng, trong đó thẻ ph́t
h̀nh  tuần 1 đến tuần 4 ng̀y xét thưởng  l̀ 10/12/2017; thẻ ph́t h̀nh  tuần 5 đến tuần 8
ng̀y  xét thưởng  l̀  07/01/2018; thẻ ph́t h̀nh  tuần 9 đến tuần 12  ng̀y  xét thưởng  l̀
04/02/2018.
  Ưu đãi 3: Tặng 50.000 VNĐ cho 2.500 kh́ch h̀ng ph́t h̀nh mới thẻ GNNĐ có
(i) tối thiểu 02 giao dịch ŕt tiền hợp lệ trên ATM của BIDV từ 500.000 VNĐ trở
lên/giao dịch hoặc (ii) tối thiểu 01 giao dịch thanh tón hợp lệ trên POS của BIDV từ
500.000 VNĐ trở lên sớm nhất mỗi tuần từ 13/11/2017 đến 04/02/2018, xét theo thời
gian giao dịch đầu tiên của kh́ch h̀ng trong tuần, cụ thể:
  Xét theo thời gian giao dịch ATM sớm nhất trên 500.000 VNĐ đối với trường hợp (i)
  Xét theo thời gian giao dịch POS sớm nhất trên 500.000 VNĐ đối với trường hợp (ii)
  Trường hợp Kh́ch h̀ng có 01 giao dịch ATM v̀ 01 giao dịch POS từ 500.000
VNĐ trở lên/giao dịch th̀ tính như trường hợp (ii)
  Trường hợp Kh́ch h̀ng có nhiều giao dịch ATM v̀ POS đ́p ứng cả trường hợp
(i) v̀ (ii) th̀ xét theo nguyên tắc có lợi cho Kh́ch h̀ng theo trường hợp ǹo thỏa
mãn yêu cầu thời gian giao dịch sớm nhất.
-  Mỗi kh́ch h̀ng (CIF) được tặng tối đa 1 lần trong thời gian khuyến mại. Trường
hợp chưa đủ 2.500 kh́ch h̀ng được tặng tiền trong tuần bất kỳ, số lượt kh́ch h̀ng tặng
tiền còn lại sẽ được cộng dồn sang tuần kế tiếp cho đến khi hết tổng số 30.000 kh́ch
h̀ng được tặng tiền trong thời gian khuyến mại.
 Lưu ý:
-  Chủ thẻ được tham gia cả tất cả ćc nội dung khuyến mại nếu đủ điều kiện.
-  Thời gian ph́t h̀nh thẻ căn cứ theo ng̀y, giờ nhập v̀o hệ thống BIDV.

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active