Có nhiều khi mà bạn muốn chèn link vào một từ trong bài viết bạn sẽ phải làm thủ công từng link một. Do đó, nếu bạn muốn những từ giống nhau mà thay vào đó là một link thì bạn có thể sử dụng Jquery.

Bước 1: Chèn link để cài đặt jquery vào trước thẻ head

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

Bước 2:Thêm đoạn mã sau vào.<script type="text/javascript">
(function($) {
  var thePage = $("body");
  thePage.html(thePage.html().replace(/Thẻ tín dụng/ig, '<a href="http://www.huongacoustic.com/search/label/Thẻ%20tín%20dụng">Thẻ tín dụng</a>'));
})(jQuery)
</script>


Ví dụ: Thay đổi thẻ tín dụng băng một link
airplanemode_active