Trước đây, khi mà chưa có cách để lấy dữ liệu ở google sheets để hiển thị trên website thì mọi thứ thật khó. Bạn sẽ không thể cập nhật được dữ liệu một cách nhanh chóng. Trong khi đó thì dữ liệu lại thay đổi hằng ngày và bạn lại không có cách lưu trữ tốt hơn để có thể có một hệ thống hoàn chỉnh.

Dữ liệu có ở rất nhiều nơi, nhưng để nó có một sự tập trung và có hệ thống tra cứu nhanh chóng thì phải thông qua các dòng lệnh. Nếu như bạn thiết lập được một loạt các dòng lệnh một cách hợp lý thì bạn có thể truy cập vào dữ liệu nhanh chóng hơn và quản lý nó một cách dễ dàng hơn. Do đó, việc của bạn không phải là thu thập dữ liệu mà là tạo ra các dòng lệnh để làm sao tập hợp và sắp xếp chúng một cách có hiệu quả.

Hãy nhớ rằng một ý tưởng sinh ra thì sẽ phải có một bản miêu tả chi tiết đầy đủ theo sau nó.

Một ý tưởng được hình thành thì cẩn phải viết ra ngay và loại bỏ theo một danh sách log

Các function có thể là cốt lõi trụ cột trong các dòng code thế nên bạn bắt buộc phải phân tích và hiểu nó một cách chi tiết.


airplanemode_active