He needs to use the wheelchair ..... the remainder of the month.
A on
B along
C by
D in
key D
Ta có cụm "the remainder of the month" : phần còn lại của tháng, là 1 khoảng thời gian nên dùng " in " nha
- In: Dùng để chỉ một khoảng thời gian không cụ thể trong ngày, tháng, năm..
- By  dùng để chỉ thời gian tới một điểm cụ thể nào đó
airplanemode_active