Giới thiệu về IsEmpty

Hàm VBA IsEmpty có thể được sử dụng để kiểm tra xem một ô có trống không, giống như hàm bảng tính ISBLANK của Excel. Nhưng, còn nhiều hơn thế!
IsEmpty không chỉ có thể kiểm tra nếu một ô hoặc phạm vi trống, nó có thể kiểm tra nếu một biến chưa được khởi tạo. Nói cách khác, bạn có thể sử dụng nó để xem macro của bạn đã gán giá trị cho biến chưa.
Chúng ta sẽ sớm lấy một số ví dụ, nhưng trước tiên, hãy bắt đầu hướng dẫn này với một số Khái niệm cơ bản về IsEmpty.

IsEmpty chỉ có một đối số :

IsEmpty(Expression)
Nó cung cấp cho bạn kết quả của bạn như là một Logical Boolean. Nhớ lại, Logical Boolean trả về hoặc True False
Đối số của Express Expression IsEmpty chấp nhận là một Biến thể, vì vậy nó có thể là bất kỳ thứ gì - một biến, một đối tượng, một phạm vi và hơn thế nữa.
Đây là một cách tốt để kiểm tra xem các ô của bạn có trống không trước khi áp dụng các chức năng VBA nhất định.
Chúng ta hãy xem một số ví dụ:

Ví dụ về IsEmpty

Kiểm tra xem một ô có trống không

Sub IsEmptyExample1()
If IsEmpty(Range("A2")) = False Then
'Cell A2 is not blank
MsgBox "Cell A2 is not empty"
Else
'Cell A2 is blank
MsgBox "Cell A2 is empty"
End If
End Sub
airplanemode_active