Thông thường, bạn phải chèn link vào trong bài viết của mình một cách nhanh chóng. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể copy và paste cùng với lấy link bài viết rồi sửa đổi chữ. Nếu như bạn làm như vậy sẽ rất mất thời gian, chưa kể việc mà bạn có quá nhiều bài viết. Chính vì vậy, sử dụng js sẽ giúp bạn giảm nhiều thời gian hơn.

Sử dụng đoạn code dưới đây để thực hiện khi trang đã được load
$(document).ready(function () {});
Đối với các yếu tố <p> và chỉ thay đổi text trong những yếu tố này bằng một link.

$(document).ready(function () {

    var mapObj = {
        BSMS: "<a href='http://www.cafenapp.com/search/label/BSMS'>BSMS</a>",
        "BIDV Online": "<a href='http://www.cafenapp.com/search/label/BIDV%20Online'>BIDV Online</a>",
    };

    $('p').each(function () {
        var pdata = $(this);
        pdata.html(
            pdata.text().replace(/BSMS|BIDV Online/gi, function (matched) {
                return mapObj[matched];
            })
        )
    });

});

airplanemode_active