Sau khi bạn đã Tạo cơ sở dữ liệu access file accdb từ VBA Excel thì việc tiếp theo cần phải làm là tạo bảng dữ liệu. Nếu bạn đã học SQL thì bạn biết là trong một cơ sở dữ liệu thì có rất nhiều bảng.

Ở ví dụ này, bạn sẽ tìm hiểu để tạo một bảng từ điển của riêng bạn thay vì những cuốn từ điển thông thường phục vụ cho việc luyện tập từ vựng để thi Toeic.

Bạn sẽ tạo một bảng bao gồm số thứ tự, từ vựng, loại từ, định nghĩa, và ví dụ. Bạn cũng sẽ thay đổi các trường trên thành một bảng có cấu trúc như sau:

No Word Type Definition Example
1 access v to obtain;to gain entry We accessed the information on the company's web site

Để cho giảm việc phải lặp đi lặp lại kết nối ADO, bạn sẽ cần phải sử dụng Function.
Function CnData(strSQL As String)

  Dim cn   As Object  'Connection
  
  Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
  
  filePath = Application.ActiveWorkbook.Path
  cn.Open "provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';" & _
          "Data Source=" & filePath & "\ListTable.accdb"
  cn.Execute strSQL
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  
End Function

Tiếp theo sau đó là tạo một bảng Dictionary với cấu trúc như sau:

Sub CrtTable()
On Error GoTo Errorhandling
Dim strSQL As String

strSQL = "CREATE TABLE Dictionary " _
      & "(ID INTEGER INDEX, Word TEXT NOT NULL, Type TEXT NOT NULL, Definition TEXT NOT NULL, Example TEXT NOT NULL);"
      CnData (strSQL)
      
Errorhandling:
  MsgBox "Error: " & Err.Number & Err.Description
End Sub

Như vậy bạn đã hoàn thành bước tiếp theo là tạo bảng cho dữ liệu.
airplanemode_active