1. Bạn càng sử dụng nhiều thư viện tham chiếu References của excel thì càng dễ gây ra lỗi khi mà một máy tính nào đó không tương thích, có  thể là do máy tính đó cài đặt Microsoft Office bị lỗi.
2. Viết code đơn giản và rõ ràng sẽ dễ dàng duy trì và phát triển.
3. Hãy viết code giống như các thao tác mà bạn sẽ làm với đối tượng dữ liệu sẽ giúp cho quá trình hiểu dễ dàng hơn
4. Đừng quên sau khi viết xong code thì phải tiếp tục tối ưu nó.
5. Nếu bạn muốn có ngay một giải pháp tạm thời cho công việc của bạn hãy google search và đọc thật nhiều về nó
6. Tham gia tất cả các trang và diễn đàn là một ý hay để học hỏi
7. Nếu bạn cài các dòng lệnh tăng tốc cho Excel mà một trong các dòng lệnh bị lỗi sẽ khiến cho các thuộc tính không được bật lên khi đó bạn lại phải chỉnh bằng tay hoặc không hiện cảnh báo. Do đó, bạn luôn phải cài bẫy lỗi khi code.
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.DisplayAlerts = False
Và bạn có thể đặt vào đầu câu lệnh

On Error goto LastSub

Và đặt vào đoạn code sau trước khi End Sub để đảm bảo rằng mọi thứ được kích hoạt lại nếu code bị lỗi và hoặc nếu code không lỗi thì rời khỏi sub và cũng kích hoạt lại toàn bộ thuộc tính tăng tốc.

Application.ScreenUpdating = True
Application.DisplayAlerts = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Exit Sub
LastSub:
    Msgbox Err.Number & ": " & Err.Description
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.DisplayAlerts = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
airplanemode_active